Dziś jest 03 sierpnia 2020 r., imieniny Lidii, Nikodema

Roczny program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Zarząd Województwa
Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2019 rok


Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa
Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem
projektu
Rocznego
programu współpracy Województwa Mazowieckiego
z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
, najważniejszego
dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego
z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu to
6 lipca br.


Punktem wyjścia do pracy
nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2018. Jest on dostępny na stronie internetowej Samorządowego Forum
Dialogu Obywatelskiego http://www.dialog.mazovia.pl/program_wspolpracy/program_wspolpracy_na_2018.html.  


Uwagi do projektu programu
na kolejny rok mogą dotyczyć np.:


1)     celów
współpracy - § 2 programu,


2)     zakresu
przedmiotowego współpracy - § 4 programu,


3)     form
współpracy pozafinansowej - § 6 – 14 programu,


4)     priorytetowych
zadań publicznych na 2019 rok - § 15 -34 programu,


5)     podziału
dostępnych środków finansowych z dochodów własnych województwa planowanych na
realizację programu – § 40 programu,


6)     innych
zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej
uwagi i propozycje.


W dniu 18 czerwca br. Zarząd Województwa
Mazowieckiego określił wstępne założenia do współpracy finansowej w 2019 roku
pomiędzy Województwem Mazowieckim a organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa
kwota środków finansowych z dochodów
własnych województwa
przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych ma
wynieść 21 880 000,00 zł, a tym
samym ma być taka sama jak w 2018 roku.


Warto podkreślić, że jak co roku poza środkami
z dochodów własnych województwa już tradycyjnie w 2019 roku zadania
zlecane będą do realizacji organizacjom pozarządowym ze środków pochodzących z:


1)    
opłat
pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami
alkoholowymi o zawartości do 18%,


2)    
dotacji
celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,


3)    
Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


 


Propozycje do
Programu współpracy na 2019 rok można składać na specjalnie przygotowanym
formularzu konsultacyjnym.
Elektroniczna wersja formularza dostępna są na
stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy” ---> Konsultacje programu na rok 2019: http://www.dialog.mazovia.pl/program_wspolpracy/konsultacje_programu_wspolpracy_na_rok_2019.html


Formularz w wersji elektronicznej można odesłać
na adres: dialog@mazovia.pl">dialog@mazovia.pl, a  w wersji papierowej - pocztą na adres: Biuro
Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w
Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.


Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji
przygotowany zostanie projekt Programu współpracy na 2019 rok, który następnie
poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem
prac nad Programem współpracy, przewidziane zostały na wrzesień br.

DO POBRANIA
Dane teleadresowe gminy

Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą
ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk
tel.: (24) 231-58-61
fax: (24) 231-51-99
e-mail: urzad@czerwinsk.pl

Numer konta bankowego:
Vistula Bank Spółdzielczy
49 9011 0005 0260 0459 2000 0010

Biuletyn Informacji Publicznej
http://czerwinsk.bipgmina.pl/

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://czerwinsk.eboi.pl


© 2006 - 2015 Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl